1)اعلام تقاضای کتبی خرید با سربرگ شرکت مربوطه مبنی بر نوع خرید-تناژ خرید-نحوه پرداخت-مشخصات بانک (Loi-ICPO) 2)دریافت پیشنهاد همکاری همراه با اعلام کامل جزییات توسط فروشنده به خریدار(SCO) 3)ارسال پیش نویس قرارداد توسط فروشنده به خریدار 4 )امضای قرارداد توسط فروشنده و خریدار 5 )صدور پیش فاکتور توسط فروشنده به خریدار(PROFORMA INVOICE ) 6)انجام ثبت سفارش کالا بر حسب پیش فاکتور توسط خریدار 7 )صدور فاکتور خرید توسط فروشنده به […]