1)اعلام تقاضای کتبی خرید با سربرگ شرکت مربوطه مبنی بر نوع خرید-تناژ خرید-نحوه پرداخت-مشخصات بانک (Loi-ICPO)

2)دریافت پیشنهاد همکاری همراه با اعلام کامل جزییات توسط فروشنده به خریدار(SCO)

3)ارسال پیش نویس قرارداد توسط فروشنده به خریدار

4 )امضای قرارداد توسط فروشنده و خریدار

5 )صدور پیش فاکتور توسط فروشنده به خریدار(PROFORMA INVOICE )

6)انجام ثبت سفارش کالا بر حسب پیش فاکتور توسط خریدار

7 )صدور فاکتور خرید توسط فروشنده به خریدار جهت انجام امور مالی (COMMERCIAL INVOICE )

8)انجام امور مالی که بر حسب توافق با فروشنده به صورتهای زیر میتواند صورت پذیرد

الف)حواله مستقیم TTمیتواند به صورت پیش پرداخت کامل و یا بر حسب توافق در دو یا سه مرحله انجام گردد

ب)گشایش اعتبارات اسنادیLC

ج)ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت

9 )بعد از انجام مرخله 8 فروشنده نسبت به اعلام تاریخ شروع بارگیری و حزییات کامل به خریدار اقدام مینماید

10)شروع بارگیری و ارسال پیش نویس اسناد کالا توسط فروشنده به خریدار و تایید ان توسط خریدار

11 )اتمام بارگیری و ارسال اسناد کامل بهداشتی و گمرکی کالا توسط فروشنده به خریدار شایان ذکر است اصل اسناد یا توسط کشتی حمل میشود ودر مقصد تحویل نماینده خریدار میگردد یا توسط پست DHLارسال به دفتر خریدار میگردد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.