گندم محصول کشورهای روسیه-اکراین-قزاقستان  و ازبکستان موجود میباشد

گندم به دو نوع خوراکی و دامی تقسیم بندی شده که گندم خوراکی بر اساس استاندارد دارای گرید 2-3 بر اساس کشورصادر کننده روسیه یا اکراین میباشد.و گندم دامی دارای استاندارد گرید 4 میباشد

انالیز گندم خوراکی گرید 3 روسیه به شرح زیر میباشد:

TEST WEIGHT:76 MIN

PROTEIN:13 MIN

WET GLUTEN:27 MIN

MOISTURE:14 MAX

FOREIGN MATTER:1.5 MAX

انالیز گندم قزاقستان گرید 3 به شرح ذیل میباشد:

TEST WEIGHT:73 MIN

PROTEIN:12.5 MIN

WET GLUTEN:25 MIN

MOISTURE:14 MAX

FOREIGN MATTER:2 MAX

FALLING NUMBER:200 SEC

انالیز گندم اکراین گرید 2 به شرح زیر میباشد:

TEST WEIGHT:74 MIN

MOISTURE:14MAX

PROTEIN:12.5 MIN

WET GLUTEN:27 MIN

انالیز گندم ازبکستان گرید 3 به شرح ذیل میباشد:

TEST WEIGHT:75 MIN

MOISTURE:14 MAX

PROTEIN:12 MIN

WET GLUTEN :24 MIN

FOREIGN MATTER:2 MAX

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.