ذرت دامی محصول کشورهای روسیه-اکراین-و برزیل موجود میباشد:

انالیز ذرت روسیه به شرح ذیل میباشد:

MOISTURE:14 MAX

PROTEIN:9.5 MIN

AFLATOXIN:20 PPB

AMBROSIA:0-100

DAMAGED KERNEL:1 MAX

BROKEN GRAIN:9 MAX

انالیز ذرت اکراین همانند ذرت روسیه میباشد با این تفاوت که میزان امبروزیا 0 میباشد

انالیز ذرت برزیل به شرح زیر میباشد:

MOISTURE:12.20 MAX

FOREIN MATTER:00

BROKEN         O.20:

TOTAL DAMAGED:2.30

TEST WEIGHT:77

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.